Ważne zmiany w prawie rodzinnym w Illinois

Warto pamiętać, że prawo obowiązujące w stanie Illinois w przypadku rozwodu nie orzeka o winie. Innymi słowy niepoprawne zachowanie jednego z małżonków nie ma wpływu na podział majątku, wysokość alimentów, czy nawet podział obowiązków rodzicielskich. W rezultacie małżonek, który doprowadził do rozpadu małżeństwa, na przykład z powodu niewierności, nadal może otrzymać większość wspólnych dóbr.

Od 1 stycznia 2016 r. jedyną podstawą prawną uzyskania rozwodu w stanie Illinois jest “niezgodność charakterów małżonków”. Ubiegający się o rozwód nie mogą już dłużej powoływać się na: zdradę, napastowanie psychiczne, impotencję czy alkoholizm. Zgodnie z nowym prawem zmianie uległ także okres oczekiwania na uzyskanie rozwodu. Według nowych regulacji rodzina musi żyć osobno i niezależnie ponad sześć miesięcy.

Przed styczniem bieżącego roku strony powołujące się na różnice charakterów musiały żyć osobno ponad dwa lata. Z mojej praktyki wynika, że większość par decyduje się na podpisanie specjalnego oświadczenia, w którym obie strony przyznają, że żyły niezależnie od sześciu miesięcy. Trzeba pamiętać, że spełnienie tego warunku nie wymaga zamieszkania stron w odrębnych gospodarstwach domowych. W celu uzyskania rozwodu w powiecie Cook i okolicznych powiatach petycja musi zostać złożona w sądzie mającym jurysdykcję w miejscu zamieszkania stron. W związku z powyższym małżonek wnoszący petycję musi mieszkać w swoim powiecie przez 90 dni poprzedzających złożenie petycji lub 90 dni przed podpisaniem przez sędziego wyroku rozwodowego.

Czy w przypadku rozwodu prawa ojców są w praktyce równe prawom matek? Jak wyglądają te prawa w świetle regulacji stanowych?

Prawo stanu Illinois dotyczące praw własności, alimentów lub zachowania praw rodzicielskich jest neutralne pod względem płci. Nie ma podziału na “prawa ojca” czy “prawa matki”. W ustawach dotyczących rozwodów nie funkcjonują zaimki wskazujące na płeć, takie jak: “on” czy “ona”. Sąd nie może sprzyjać jednej ze stron ze względu na płeć. Zamiast tego brana jest pod uwagę całość czynników wpływających na “najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka” – czyli dotyczących podziału wspólnie spędzanego czasu i obowiązków rodzicielskich odnoszących się do podejmowania decyzji dotyczących edukacji, leczenia, wychowania religijnego i zajęć pozalekcyjnych niepełnoletniego. Niepełnoletni – to według prawa opiekuńczego dziecko do osiemnastego roku życia.

Jakie są zasady przyznawania alimentów na dzieci i współmałżonka?

Przez wiele lat w Illinois wysokość alimentów liczona była według modelu “procent dochodu netto płatnika”. Z reguły alimenty liczone były jako 20 procent przychodu netto na jedno dziecko i z każdym kolejnym wzrastały o kilka procent. Alimenty przyznawane są przez sąd do momentu ukończenia przez dziecko szkoły średniej. Jednak po wielu miesiącach walki ze strony organizacji działających na rzecz zmian prawa rodzinnego nastąpiła zmiana modelu kalkulacyjnego alimentów, która wejdzie w życie 1 lipca 2017 roku. Będzie on oparty na równym rozpatrzeniu dochodów i wydatków obu stron przy uwzględnieniu indywidualnych możliwości zarobkowych i czasu spędzanego z dzieckiem. Model ten będzie funkcjonował w 39 stanach Ameryki. Istotne jest także, aby wiedzieć, że zmiana ta nie daje otwartych drzwi wszystkim tym, którzy chcieliby na nowo ustalić wysokość zasądzonych już wcześniej alimentów. Tylko w wyjątkowych przypadkach sąd będzie mógł ponownie rozpatrzyć tego typu wnioski. Obecnie nadal funkcjonuje model “procentu dochodu netto płatnika”.

W przypadku alimentów dla współmałżonka sprawa nie jest już tak prosta jak w przypadku dzieci. Zanim sąd wyznaczy konkretne kwoty, musi wziąć pod uwagę czternaście różnych czynników, w tym: długość pożycia małżeńskiego, możliwości zarobkowe, wiek i stan zdrowia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zawsze warto jest skorzystać z profesjonalnej porady prawnej adwokata zajmującego się wyłącznie prawem rodzinnym. Ponieważ nie ma dwóch takich samych spraw, nie warto jest sugerować się informacjami, które od kogoś zasłyszeliśmy.

Grzegorz Gancarczyk