Czym jest nakaz ochrony, czyli order of protection

Nakaz ochrony i zakaz kontaktów, czyli order of protection jest środkiem prawnym służącym ofiarom przemocy domowej. To niezwykle skuteczny nakaz, wydawany przez sędziego, który ma na celu ochronę ofiary przed ewentualnym kontaktem ze sprawcą przemocy. W świetle prawa ochroną taką może zostać objęty także: małoletni, osoba starsza lub niepełnosprawna. Dodatkowo, sprawca może zostać pozbawiony dostępu do domu lub miejsca pracy ofiary. Za przemoc domową uznawane są: napaść fizyczna lub przemoc seksualna oraz zachowania, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie wyrządzenia krzywdy fizycznej. Poza tym molestowanie, rozumiane jako wielokrotnie powtarzane akty niechcianego kontaktu, groźby lub przetrzymywanie innej osoby pod nadzorem, a także bezprawne ukrywanie dziecka przed drugim rodzicem. Także umyślne narażenie na niebezpieczeństwo poprzez pozbawienie małoletniego, osoby starszej lub niepełnosprawnej leków lub żywności.

Kto i w jakich sytuacjach może ubiegać się o nakaz ochrony?

Petycję o wydanie nakazu ochrony może złożyć osoba, która została poszkodowana przez członka rodziny, współlokatora lub przez jakąkolwiek inną osobę, także w imieniu: małoletniego dziecka lub dorosłego, który był nękany przez rodzinę oraz osoby niepełnosprawnej. Kluczowe jest to, że każda osoba może złożyć taką petycję w imieniu pokrzywdzonych – dziecka lub osoby dorosłej. Na przykład, twój sąsiad może złożyć petycję o nakaz ochrony w imieniu twojego dziecka, jeżeli dziecko jest nękane przez rodziców. Najczęściej w sądach takie wnioski składane są jednak przez współmałżonków.
Nakaz ochrony można także uzyskać w trybie pilnym, w nagłych sytuacjach i bez uprzedzania o tym fakcie sprawcy. Po pojawieniu się przed sędzią i przedstawieniu dowodów (tj. zeznania, zdjęcia, zapisy telefoniczne, raporty świadków), sędzia może wydać nakaz ochrony na maksymalnie 21 dni. W ciągu 21 dni zostanie wówczas przeprowadzona ponownie pełna rozprawa z udziałem zarówno domniemanej ofiary, jak i domniemanego sprawcy. Obie strony będą miały wówczas możliwość przedstawienia swojej wersji historii. Po takiej rozprawie sędzia może orzec wprowadzenie nakazu ochrony na maksymalnie dwa lata.

Czy status imigracyjny ma znaczenie w sprawach związanych z zakazem kontaktów?

Ogólnie rzecz biorąc, status imigracyjny nie jest istotny w tego typu sprawach, ponieważ sąd zajmuje się w nich ochroną ofiar przemocy domowej. Sprawy imigracyjne podlegają rozstrzygnięciom sądu federalnego. Istnieją jednak sytuacje, w których status imigracyjny może być ważny. Dla przykładu, jeśli istnieją zarzuty, że “sprawca” stara się wywieźć małoletniego ze Stanów Zjednoczonych, to w takim przypadku sędzia może zadać pytanie o status imigracyjny. Ważne jest, aby pamiętać, że osoby, które oczekują na zieloną kartę lub obywatelstwo amerykańskie, mogą zostać sprawdzone przez Departament Bezpieczeństwa Kraju (Department of Homeland Security) i jeśli wówczas wnioskodawca okaże się oprawcą w tego typu sprawie, może to mieć negatywny wpływ na wydanie dokumentów pobytowych.

Grzegorz Gancarczyk